Kód produktu: 4047865903721

Zeiss objektiv Compact Prime CP.3 21mm XD pro PL

Objektivy ZEISS CP.3 nabízejí dokonalé spojení vysoké kvality obrazu a spolehlivosti pøi používání. 

Více o produktu
204 390  168 917,36  bez DPH
Skladem

Podobné produkty

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Detailní popis produktu

Vykazují køišálovì èisté vlastnosti, které ZEISS proslavily spoleènì se systémem výmìnných mountù a šíøí zábìru full-frame. Verze ZEISS CP.3 XD pøedstavuje inovativní a prùkopnickou datovou technologii pro objektivy urychlující a zjednodušující práci na scénì a v post produkci.

ZEISS eXtended Data je unikátní technologie založená na /i Technology poskytující informace o zkreslení objektivu a vlastnostech stínìní v reálném èase. S objektivy ZEISS CP.3 XD mají i malé produkce s omezenými rozpoèty pøístup k nejnovìjším pokroèilým technologiím používaným u velkorozpoètových filmù, reklamì a televizních poøadech.

 • Èistì køišálový vzhled ZEISS dokonale ladící s ostatními kinematografickými objektivy ZEISS.
 • Ladìní barev a šíøe zábìru full frame ve všech ohniskových délkách od 15 do 135 mm.
 • Speciální potah èoèek podporující projekty s vysoce dynamickým rozsahem.

Objektivy ZEISS CP.3 pøedstavují profesionální sadu nástrojù zjednodušující práci na scénì. Dobøe se s nimi manipuluje, umožòují rychlou výmìnu výbavy a poskytují vám velkou svobodu pro tvùrèí realizaci vašich nápadù.

 • Standardní umístìní zaostøovacích kroužkù a konzistentní pøední prùmìr 95 mm umožòují rychlou a snadnou výmìnu bìhem práce.
 • Výjimeènì plynulý chod rotace zaostøení i v extrémních teplotních podmínkách umožòuje nový a sofistikovaný konstrukèní design.
 • Konzistentní zarážky clonových èísel zjednodušují práce nasvícením a kompenzacemi expozic pøi práci (T2.9 pro 15 až 21 mm a T2.1 pro 25 až 135 mm)

Technologie ZEISS eXtended Data pøináší nové možnosti zjednodušení a zvýšení pøesnosti zachycení obrazu a pracovních postupù. ZEISS eXtended Data sjednocuje dvì datové øady: klíèové údaje objektivu založené na otevøeném standardu /i Technology a podporované celou øadou fotoaparátù a pøíslušenství plus specifické údaje objektivù ZEISS obsahující jejich pøesné parametry.

 • Jedineèná technologie poskytující informace o zkreslení objektivu a parametrech zastínìní v reálném èase pro urychlení pracovního toku na scénì i v post produkci.
 • Nastavení objektivu se digitálnì zaznamenává na každém obrázku záznamu, èímž odpadá potøeba ruèních záznamù nastavení objektivu pro každý zábìr.
 • Dokumentování parametrù objektivu posiluje tvoøivost tím, že umožòuje zpracovávat v post produkci komplexnìjší zábìry najednou.

Kompaktní a odlehèená konstrukce vám umožòuje využívat rùzné stabilizaèní systémy a sestavení ideální fotografické sady pro zábìry v zúžených prostorech i pro poøizování dynamických zábìrù.

 • Tento kompaktní a odlehèený design je ideální pro ruèní natáèení a použití s gimbalem, dronem a Steadicam.
 • Konzistentní rozmìry a hmotnost u všech ohniskových vzdáleností umožòují rychlou výmìnu objektivù pøi práci s drony a gimbaly.
 • Super plynulá rotace umožòuje použití malých zaostøovacích motorù

Technické údaje

Clona: T 2.9 až T 22
Zaostøení nablízko: Délka: Pøední prùmìr: Hmotnost:

Horizontální zorný úhel
Full frame: APS-H: Super 35: Normal 35: APS-C: MFT:

O značce

ZeissZeiss

Další parametry